torsdag 7 mars 2013

Språklig stöttning i gymnasieskolan: Skrivmallar till prov i historia


Idag har våra ettor på samhällsprogrammet haft prov på de stora revolutionerna i kursen Historia 1b. Min kollega Freddy och jag bestämde oss för att skapa skrivmallar till frågorna för att dels underlätta för elevernas skriftliga produktion och dels för att skapa tankestrukturer för dem. Många av våra elever har svenska som ett andraspråk och även om de har tillägnat sig kunskaper har de ofta stora svårigheter överföra sina kunskaper till skrift. Vissa har även svårt att strukturera sin tankar i skrivandet och skapa en logisk disposition i sina texter. Att använda sig av skrivmallar kan därför vara ett bra sätt att stötta sina elever i tanke- och skrivprocessen vid prov eller uppsatsskrivning. 

Att låta eleverna arbeta med skrivmallar vara gynnsamt för alla elever som tycker det är motigt att skriva, inte bara för andraspråkselever.Så här såg frågorna och mallarna ut:

1a. Vilka orsaker ligger bakom att just din revolution uppstod? Vilken orsak tror du hade störst betydelse för att revolutionen startade?


Skrivmall till fråga 1a

Jag vill förklara vilka orsaker som gjorde att ………………….. uppstod. Jag menar att ……………. hade störst betydelse för ………………………………………………., eftersom …………………………...........................

Först ................................................................................................................................................
Därefter ...........................................................................................................................................
Sedan ..............................................................................................................................................
Detta förorsakar att ...........................................................................................................................

Alltså anser jag att följande orsaker …………………………..har störst betydelse för  ........................................................................................................................................................b. Beskriv kortfattat hur revolutionen gick till och nämn i beskrivningen två personer som hade viktiga roller i revolutionen och varför de var viktiga. 


Skrivmall till fråga 1b

Jag vill beskriva hur ................................ gick till samt nämna två personer som hade viktiga roller i revolutionen samt varför.
Först .............................................................................................................................................
Därefter ........................................................................................................................................
Sedan ..........................................................................................................................................
Slutligen......................................................................................................

Dessutom anser jag att följande personer …………………………… har störst betydelse för  ......................., eftersom …………………………………………………………………………….c. Vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser förde revolutionen med sig? Vilken konsekvens tror du har haft störst betydelse?


Skrivmall till fråga 1c

Jag vill redogöra för vilka långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser ................................  förde med sig samt vilken av konsekvenserna som hade störst betydelse för revolutionen.

Först .............................................................................................................................................
Därefter ........................................................................................................................................
Sedan ..........................................................................................................................................
Slutligen......................................................................................................

Jag anser att följande konsekvens …………………………… har störst betydelse för  ......................., eftersom …………………………………………………………………………….2. Varför har industriella revolutionen sin bakgrund i just England?


Skrivmall 2

Jag vill förklara varför den industriella revolutionen har sin bakgrund just i England. Jag menar att orsaken till ……………………………………………….är att i England hände följande: 

Först .............................................................................................................................................
Därefter ........................................................................................................................................
Sedan ..........................................................................................................................................
Detta förorsakar att ......................................................................................................................

Alltså anser jag att följande orsaker …………………………..har gjort att den industriella revolutionen har sin bakgrund i England.3. Vilka samband kan man se mellan den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen?

Skrivmall till uppgift 3

Trots att ................. och ................. är olika liknar de varandra väldigt mycket på vissa punkter. De har till exempel båda ....................................................................................................................... 
En annan likhet är .....................................................................................................................
De liknar också varandra för att .................................................................................................

Slutligen är de båda/har det båda lett till att ...................................................................................................................


Prova du också och se om det hjälper dina elever att besvara dina frågor på ett utförligt och strukturerat vis.