söndag 20 oktober 2013

Lektionstips: Pälsen av Hjalmar Söderberg
Lektionsmål: Få förståelse för hur samtidens mans- och kvinnoroller kommer till uttryck i novellen Pälsen.

Språkmål: Kunna redogöra för och diskutera hur samtidens mans- och kvinnoroller kommer till uttryck i novellen, genom att analysera handling, karaktärer och bildspråk.


Instruktion:

1. Titta på Power-pointpresentationen som finns ovan. Detta för att friska upp minnet.

2. Läs novellen Pälsen av Hjälmar Söderberg. Stryk under ställen som du tycker verka intressanta inför en analys. Ha följande frågor i åtanke när du läser:

  • Hur agerar mannen och kvinnan i boken/novellen. Vem är stark och självständig, vem är svag och behövande? Bryter någon av personerna i berättelsen mot de regler som finns/fanns i samhället för män och kvinnors beteende? 
  • Vem berättar? Ur vilket perspektiv ser vi alla händelser och tankar? Vad kan detta ha för betydelse för hur vi uppfattar novellen.
  • Vilka ord används i samband med kvinnor respektive män? 
  • Finns det bildspråk? Hur används detta i så fall kring män och kvinnor. Traditionellt sett har t ex kvinnor fått representeras av blommor och söta, graciösa djur som rådjur, kaniner, möss, svanar medan män fått representeras av starka och våldsamma djur som lejon, varg, björn.

Klicka på länken nedan, för att komma till novellen.

3. Efter vi har läst börjar vi med att bena ut novellens uppbyggnad, som vi kan ha till underlag för vår diskussion. Hitta följande i texten:

1. Introduktion av personer och miljön
2. Presentation av konflikten
3. Upptrappning av konflikt
4. Konfliktens höjdpunkt
5. Upplösningen


4. Läs följande citat ur Wikipedia om socialdarwinismen:

"Grundprincipen är att människans och samhällets utveckling sker genom utslagning av svaga individer; endast de bäst lämpade överlever och för sina gener vidare till kommande släktled. Därför är man motståndare till socialpolitiska insatser för de svaga och utslagna. Fattigdomen har enligt socialdarwinismen en funktion att fylla; den rensar samhället från svaga individer och hindrar dessa att föra sina dåliga gener vidare. Skillnader i samhället är dessutom en naturlig och nödvändig följd av samhällets utveckling. Inskränkningar i den ekonomiska friheten är skadliga, eftersom de hindrar samhället från att utvecklas. Dessa tankar låg nära de allmänna politiska strömningarna i det sena 1800-talets Europa."

Hur kan denna teori användas i tolkningen av Pälsen? Diskutera.


5. Vi diskuterar vidare:

a. Hur beskrivs Dr Henck? Vad får vi för intryck av honom? Hitta belägg i texten för dina påståenden.

b. Hur beskrivs Richardt? Vad får vi för intryck av honom? Hitta belägg i texten som styrker dina påståenden.

c. Hur beskriver Dr Henck Ellen? Vad får vi för intryck av henne? Hitta belägg för ditt svar i texten.

d. Diskutera grunden till Dr. Hencks ohälsa. Ta stöd av det du lärt i Historieätarna och hitta belägg för dina svar i texten.

e. Hur förändras din bild av Dr Henck och Richardt  under läsningens gång? Diskutera och hitta stöd för din diskussion i texten.

f. Vilken roll anser du att Pälsen har i novellen? Hur ska man tolka dess betydelse? Är det kanske en symbol? För vad så? Beskriv hur Dr Hencks självförtroende förändras i novellen. Hur beskriver han den? Hitta belägg för dina svar i texten.

g. På vilket sätt kommer tidens mans- och kvinnoideal till uttryck i novellen? Ta stöd av det du lärt dig av Historieätarna och hitta belägg för dina svar i texten.

7. Att skriva
Novellens slut är helt öppet för tolkning. Vad händer egentligen? Vad anser du? Skriv så utförligt som möjligt om hur du tolkar slutet. Hitta belägg i texten som styrker dina påstående. Finns där ledtrådar utplacerade i texten som tyder på ett visst slut?

3 kommentarer: