tisdag 16 september 2014

Läsförståelsearbete - ett lektionsexempel

För en tid sedan skrev jag ett blogginlägg om hur jag ville arbeta med läsförståelse i min undervisning. Jag hade nämligen läst Barbro Westlunds och Catarina Tjernbergs avhandlingar om läsförståelse och framgångsrik läs - och skrivundervisning. Idag vill jag presentera hur jag praktiskt har arbetat med min nyvunna kunskap.

Håll till godo
/Hanna


Lektionsexempel

Tema: Att vara ny

Del 1

Före läsningen:

Vi började temat med att brainstorma kring hur det var att vara ny. Alla elever var nya på skolan samt nya för varandra och de kunde lätt sätta sig i situationen. För att riktigt fånga känslan av att komma som ny och få eleverna att verkligen reflektera den använde jag mig av en associationsövning från materialet Hej Sverige. Denna övning gick ut på att eleverna skulle sätta sig in i situationen som ny. Jag läste upp ett par frågor som de enskilt skulle besvara. Dessa var: 

1. Du är på väg in i skolan – vad känner du? 
2. Det sitter några elever på en bänk – vad skulle du vilja att de gjorde? 
3. Du ska för första gången gå till ditt klassrum. Du väntar utanför i korridoren – vad vill du att dina nya klasskompisar ska göra? 
4. Du går in i klassrummet och sätter dig – hur vill du bli bemött i klassrummet? 
5. Vad vill du ska hända under din första rast? 
6. Hur vill du bli behandlad i matsalen? 

7. Skoldagen är slut och du går till skåpen – vad vill du att dina nya klasskompisar ska säga och göra?

(Se lärarhandledningen s, 51) 


Därefter fick eleverna redogöra för sina svar för varandra i grupp samt jämföra sina svar med varandra för att sedan dra slutsatser utifrån frågeställningen: Vad var gemensamt hos er och vad skiljde sig åt? Varför är det så, tror ni?Under läsningen

Nu var det dags att läsa den första texten - artikeln "Ny i klassen? Så blir det lättare." Ur Helsingborgs dagblad (4/9 2011). Vi läste högt och arbetade med lässtrategierna från reciprok undervisning. Därefter fick eleverna kommer en skrivuppgift.

1. Vi läser texten högt

2. Vi förutspår vad texten ska handla om.

3. Vi reder ut svåra ord och meningar.

4. Vi ställer frågor till texten utifrån frågeorden vad, var, vem, hur, när och varför.

5. Vi sammanfattar vad texten. 

Texten handlar om .....


Efter läsningen

Skrivuppgift: 

Wiktoria och Elliot säger i texten att det är bra att ligga lite lågt i början när man är ny i klassen. Emma, däremot, anser att den som kommer ny ska våga prata och våga visa sin personlighet. Vem tycker du har rätt? 

Redogör för din åsikt, argumentera för din uppfattning men diskutera också nackdelen med din åsikt. 

Jag tycker att ........................................................
Detta tycker jag för att ..........................................
Jag tycker också att ...............................................
Jag håller alltså med ................. när hon/han säger att ..........
Nackdelen med detta kan dock vara att ..................................
Men jag tror ändå att det är bäst att .......................................


Del 2

Den andra texten kom att höja abstraktionsnivån ytterligare då den utgick från ett vuxenperspektiv. Eleverna stötte nu på ett svårare språk samt fler perspektiv. 

Introduktionen till texten löd: Idag ska vi läsa artikeln "Tufft att vara ny på jobbet - så gör du för att smälta in" Ur DN 27/2 2014. Denna artikel liknar den vi läste tidigare om barnen Wiktoria och Elliot som också hade varit nya i klassen.Före läsningen 

Eleverna fick först utifrån förra texten diskutera: Känns det likadant för vuxna som för barn och ungdomar att vara nya, tror du? Ja/nej. Varför/varför inte? Motivera ditt svar.


Under läsningen

Därefter följde läsning med samma procedur med lässtrategier som ovan:

1. Vi läser texten högt

2. Vi förutspår vad texten ska handla om.

3. Vi reder ut svåra ord och meningar.

4. Vi ställer frågor till texten utifrån frågeorden vad, var, vem, hur, när och varför. (Eleverna provade själva först. Jag modellerade sedan med frågorna nedan för att visa på frågor som kräver att man drar slutsatser och sammanfogar information från texten)

Besvara frågorna (Modellering av frågor mellan raderna)
  • Hur tyckte Cicilia Trabant det var att vara ny på sin praktikplats? Varför tyckte hon det?
  • Vad anser forskaren Samuel West är viktigt för att lyckas på arbetsplatsen? Varför tycker han det?

5. Vi sammanfattar kortfattat med 5-6 meningar vad texten handlar om.

Texten handlar om .....


Efter läsningen

Nu var det dags för genreskrivande, där eleverna nu skulle få möjlighet att visa sin förståelse och sin förmåga att koppla ihop texterna med varandra, genom att berätta, redogöra, argumentera och dra slutsatser. Eleverna fick en skrivmall till hjälp för att dels få ökad förståelse för uppgiften men samtidigt genom genomgång och diskussioner med mig få syn på texttypen uppbyggnad och språkliga drag. Skrivmallen var frivillig att använda.

Skrivuppgift:

Liksom Wiktoria och Elliot säger forskaren Samuel West att det är bra att ligga lite lågt i början när man är ny, för att sedan ta mer plats efterhand.

Du har fått en uppgift att skriva en kort krönika till bloggen framtid.se om hur man lyckas med att vara ny i en klass. Du ska basera din krönika på dina egna erfarenheter men också på artikeln om femteklassarna Wiktoria och Elliot och på artikeln om praktikanten Cicilia. Slutligen ska du i din krönika ge 5 tips på hur man lyckas med att vara ny.


Instruktion:
1. Inled din text med att berätta hur det var att börja i ny klass för dig. Berätta alltså om dina egna upplevelser och känslor.
2. Redogör sedan kort för vad de olika personerna (Wiktoria, Elliot, Samuel och Cicilia) säger i artiklarna om att vara ny och hur man ska vara.
3. Skriv sedan ner hur du tycker man ska vara.
4. Ge sedan 5 tips på hur du anser man lyckas med att vara ny. Du ska dock basera dina tips både på artiklarna och din egen uppfattning.


Skrivmall:

Titel: Att vara ny - så lyckas du!

För ett par veckor sedan var det dags för mig att börja en ny klass. Detta var .........................................................................................................................
Jag kände mig .................................................................................................
Dessutom var det ............................................................................................

I en artikel ur Helsingborgs Dagblad (4/9 2011) kan man läsa om två barn, Wiktora och Elliot, som .......................................................................................................
De menar att det var .......................................... att vara ny. Enligt barnen ska man som ny i klassen .....................................................................................................

I en annan artikel "Tufft att vara ny på jobbet - så gör du för att smälta in" ur DN (27/2 2014) får vi följa Cicilia Traband som arbetar som praktikant. Hon menar att det var .................................................................................................................att vara ny.


Forskaren Samuel West hävdar att det är viktigt att ............................................
Han menar även att ....................................................

Jag anser (liksom Samuel West/däremot) att .............................................................. Jag tycker också .........................................................................................................

För att du ska lyckas med att vara ny vill jag ge dig 5 tips:
1.
2.
3.
4.
5.

/XX - elev på XX
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar